Appelations génériques

 hanmi hantachi wasa  kokyu nage  koshi nage tachi wasa   

 

 

Frappes

 

chudan tskui  jodan tsuki  mae geri yokomen uchi   

 

Immobilisations

 

gokyo ikkyo 
 

 

 
 
nikyo sankyo        
variantes yonkyo        

 

Projections

 

 aikitoshi irimi nage  juji garami kaiten nage
kokyu ho kote gaeshi shiho nage sokumen irimi nage
sumi otoshi tenchi nage ude kime nage  
       
       
       

 

Saisies

 

 

Saisies arrières